วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

การเขียนโปรแกรม3

2.

2.1 (rep20.CPP)
#include
#include
void main()
{
int n,i;
clrscr();
printf("num:");scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++)
{printf("%d\t",i);}
getch();
}

2.2 (repeven.CPP)
#include
#include
void main()
{
int n,i;
clrscr();
printf("num=:");scanf("%d",&n);
for (i=2;i<=n; i+=2)
{printf("%d\t",i);}
printf("\n-----------------end of file--------------------");
getch();
}

การเขียนโปรแกรม2

1.พัฒนาโปรแกรมเครื่องคิดเลข โดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข 2 จำนวน และเลือกเครื่องหมาย แล้วทำการแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ ดังตัวอย่างจอภาพ (Filename : cal.cpp)
#include
#include
void main()
{
char op;
float a,b;
clrscr();
printf("Input First Number : ");scanf("%f",&a);
printf("\nInput Operator(+,-,*,/) : ");scanf("%s",&op);
printf("\nInput Second Number : ");scanf("%f",&b);
switch(op)
{
case '+': printf("\n%0.2f + %0.2f = %0.2f",a,b,a+b);break;
case '-': printf("\n%0.2f - %0.2f = %0.2f",a,b,a-b);break;
case '*': printf("\n%0.2f * %0.2f = %0.2f",a,b,a*b);break;
case '/': printf("\n%0.2f / %0.2f= %0.2f",a,b,a/b);break;
default: printf("\nPlease seleec choice (+,-,*,/)");
}
getch();


2.ให้เขียนโปรแกรม สำหรับคำนวณน้ำหนักมาตรฐาน โดยให้ป้อนข้อมูล ส่วนสูง น้ำหนัก เพศ[M , F] (Filename : weight.cpp)
#include
#include
void main()
{
char fm;
float h,w;
clrscr();
printf("Your Male(m) or Female(f) : ");scanf("%c",&fm);
printf("\nYour Weight : ");scanf("%f",&w);
printf("\nYour Hight : ");scanf("%f",&h);
switch(fm){
case 'm': if(h-100==w)printf("\nYou Standardweight ");
else if(h-100)printf("\nYour weight > Standard : %0.2fkg",w-(h-100));
else if(h-100>w)printf("\nYour weight Less Than Standard : %0.2fkg",(h-110)-w);break;
case 'f': if(h-110==w)printf("\nYou Standard weight ");
else if(h-110printf("\nYour weight > Standard : %0.2fkg",w-(h-110));
else if(h-110>w)printf("\nYour weight less Than Standard : %0.2fkg",(h-110)-w);break;
getch();
}

3.ให้เขียนโปรแกรมรับตัวอักษรภาษาอังกฤษมาและบอกว่าเป็นสระ หรือ พยัญชนะ (Filename : eng.cpp)
#include
#include
void main()
{
char az;
clrscr();
printf("Please your input english word A-Z : ");scanf("%c",&az); switch(az){
case 'a': printf(" a is article"); break;
case 'e': printf(" e is article"); break;
case 'i': printf(" i is article"); break;
case 'o': printf(" o is article"); break;
case 'u': printf(" u is article"); break;
default : printf("%c is consonant",az);
}
getch();


4. ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเงินบาท และบอกว่าใช้ธนบัตรประเภทใดเป็นจำนวนเท่าใด และต้องใช้เหรียญประเภทใด จำนวนเท่าใด (Filename : bank.cpp)
#include
#include
void main()
{
int mn;
clrscr();
printf("Input total money : ");
scanf("%i",&mn);
{ if(mn>=1000) printf("1000 bank :%i",mn/1000);
mn=mn%1000;}
if(mn>=500){ printf("\n500 bank :%i",mn/500); mn=mn%500;}
if(mn>=100){ printf("\n100 bank :%i",mn/100); mn=mn%100;}
if(mn>=50){ printf("\n50 bank :%i",mn/50); mn=mn%50;}
if(mn>=20){ printf("\n20 bank :%i",mn/20); mn=mn%20;}
if(mn>=10){ printf("\n10 coin :%i",mn/10); mn=mn%10;}
if(mn>=5){ printf("\n5 coin :%i",mn/5); mn=mn%5;}
if(mn>=1){ printf("\n1 coin :%i",mn);}
getch();
}

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

การเขียนโปรแกรม

"3. ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลข 0-100 แล้วบอกว่า มากกว่าหรือน้อยกว่า 50
(Filename : 50_2.cpp)"
#include
#include
main()
{
clrscr();
int number;
printf("Input a number 0-100 : ");
scanf("%i",&number);
if(number<50)>
printf("%i is <50",number);
else
printf("%i is >=50",number);
getch();
}


"4. ให้เขียนโปรแกรมรับตัวเลข 0-100 โดยเปรียบเทียบกับเลข 50 แล้วบอกว่า >50, <50,>
#include
#include
main()
{
clrscr();
int number;
printf("Input a number 0-100 : ");
scanf("%i",&number);
if(number<50)
printf("%i is <50",number);
else if(number==50)
printf("%i is =50",number);
else
printf("%i is >50");
getch();
}

"5. ให้เขียนโปรแกรมรับคะแนนกลางภาค ปลายภาค แล้วทำการรวมคะแนนแล้วบอกว่าได้เกรดอะไร (Filename : grade5.cpp)80-100 ได้เกรด A
70-79 ได้เกรด B
60-69 ได้เกรด C
50-59 ได้เกรด D
0-49 ได้เกรด E"
#include#
include
main()
{
clrscr();
int mid,final,score;
printf("Input score midterm : ");
scanf("%i",&mid);
printf("Input score finalterm : ");
scanf("%i",&final);
score=mid+final;
if(score>=80 && score<=100)
printf("Your score is %i nYour grade is A");
if(score>=70 && score <80)
printf("Your score is %i nYour grade is B);
if(score>=60 && score <70);
printf("Your score is %i nYour grade is C);
if(score>=50 && score <60);
printf("Your score is %i nYour grade is D);
else
printf("Your score is %i nYour grade is E Sorry too.");
getch();
}

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Flow Chart


1.เขียนวิเคราะห์ งานเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ สี่เหลี่ยม จัตุรัส 1รูป


1.1 วัตถุประสงค์ของงานคำนวนหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส

1.2 ผลลัพธ์ ( Output )แสดงผลข้อมูล ของ ด้านยาว และด้านสูง และผลลัพธ์ที่ได้จากคำนวณหาพื่นที่ Wight 5 CMHeight 5 CMArea 25 CM

1.3 ข้อมูลนำเข้า ( In Put )ได้แก่ ด้าน * ด้าน

1.4 ชื่อตัวแปรที่ใช้ Wight = ด้าน 1 Height = ด้าน 2 Area = พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

1.5 ลำดับงาน-ป้อนข้อมูล ด้าน 1 ( ยาว )-ป้อนข่อมูล ด้าน 2 ( สูง ) - คำนวณหาพื่นที่สี่เหลี่ยม จัตุรัส - แสดงผลลัพธ์จบการทำงาน

2.เขียนวิเคราะห์ งานเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ สี่เหลี่ยม ผืนผ้า 1รูป

2.1 วัตถุประสงค์ของงานคำนวนหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า

2.2 ผลลัพธ์ ( Output )แสดงผลข้อมูล ของ ด้าน ยาว และ ด้าน สูง และผลลัพธ์ที่ได้จากคำนวณหาพื้นที่Wight 4 CMHeight 4 CMArea 16 CM

2.3 ข้อมูลนำเข้า ( In Put )ได้แก่ ด้าน * ด้าน

2.4 ชื่อตัวแปรที่ใช้ Wight = ด้าน 1Height = ด้าน 2Area = พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

2.5 ลำดับงาน-ป้อนข้อมูล ด้าน 1 -ป้อนข่อมูล ด้าน 2 -คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า - แสดง ผลลัพธ์จบการทำงาน


3.เขียนวิเคราะห์ งานเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณหาอายุ
3.1 วัตถุประสงค์ของงานคำนวนหาหาอายุ

3.2 ผลลัพธ์ ( Output )แสดงผลข้อมูล ของ ด้าน ยาว และ ด้าน สูง และผลลัพธ์ที่ได้จากคำนวณหาพื้นที่ Birth = 1989 Year = 2008 Age = 19

3.3 ข้อมูลนำเข้า ( In Put )ได้แก่ Year - Birth

3.4 ชื่อตัวแปรที่ใช้ Birth = ปีเกิด Year = ปีปัจจุบัน Ace = อายุ

3.5 ลำดับงาน-ป้อนข้อมูล ปีเกิด - ป้อนข่อมูล ปีปัจจุบัน - คำนวณหาอายุ - แสดงผลลัพธ์จบการทำงาน


4.เขียนวิเคราะห์ งานเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณหาน้ำหนัก

4.1 วัตถุประสงค์ของงานคำนวณหาน้ำหนัก

4.2 ผลลัพธ์ ( Output )แสดงผลข้อมูล ของ Weight และผลลัพธ์ที่ได้จากคำนวณน้ำหนัก" Weight 1 = 40 กก." Weight 2 = 50 กก." Weight 3 = 60 กก.

4.3 ข้อมูลนำเข้า ( In Put )ได้แก่ " Weight 1," Weight 2," Weight 3

4.4 ชื่อตัวแปรที่ใช้ " Weight 1 = น้ำหนักคนที่ 1" Weight 2 = น้ำหนักคนที่ 2" Weight 3 = น้ำหนักคนที่ 3

4.5 ลำดับงาน-ป้อนข้อมูล น้ำหนักนักศึกษา 3 คน-ป้อนข่อมูล จำนวนทั้งหมด-คำนวณหาน้ำหนักเฉลี่ยแสดงผลลัพธ์จบการทำงาน5.เขียนวิเคราะห์ งานเพื่อเขียนโปรแกรมคำนวณหาเงินโบนัส 5 เดือน

5.1วัตถุประสงค์ของงานคำนวณหาเงินโบนัส 5เดือน

5.2ผลลัพธ์ ( Output )แสดงผลข้อมูล ของ Salary / Month และ ผลลัพธ์ที่ได้ Salary / เงินเดือน = 50000 Bath.Bonus = 5 Month

5.3ข้อมูลนำเข้า ( In Put )ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส

5.4ชื่อตัวแปรที่ใช้ " Bonus = จำนวนเงินโบนัส" Salary = เงินเดือน" Month = โบนัส

5.5 ลำดับงาน-ป้อนข้อมูล เงินเดือน-ป้อนข้อมูล โบนัสที่ได้รับ-คำนวณหาจำนวนเงิน Bonus = Salary * Monthแสดงผลลัพธ์จบการทำงาน


วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คำถามท้ายบทที่1

1.คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท
ตอบ 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด จึงราคาแพงมาก ความสามารถในการประมวลผลที่ทำได้มากกว่า พันล้านคำสั่งต่อวินาที ตัวอย่างการใช้งานคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ เช่น การพยากรณ์อากาศการทดสอบทางอวกาศ และงานอื่น ๆ ที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน


2.คอมพิวเตอร์เมนเฟรมหรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้ได้หลายร้อยคนในเวลาเดียวกัน ประมวลผลด้วยความเร็วสูง มีหน่วยความจำหลักขนาดใหญ่ ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก คอมพิวเตอร์เมนเฟรม นิยมใช้กับองค์การขนาดใหญ่ที่มีการเข้าถึง ข้อมูลของผู้ใช้จำนวน มากในเวลาเดียวกันเช่น งานธนาคาร การจองตั๋วเครื่องบิน การลงทะเบียนและการตรวจสอบผลการเรียน ของนักศึกษา เป็นต้น

3.มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (minicomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่า เมนเฟรมแต่สูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ และสามารถรองรับการทำงาน จากผู้ใช้ได้หลายคนในการทำงาน ที่แตกต่างกัน จากจุดเริ่มต้นใน การพัฒนา ที่ต้องการให้ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ทำงานเฉพาะอย่าง เช่น การคำนวณทางด้านวิศวกรรม ทำให้การพัฒนามินิคอมพิวเตอร์ เจริญอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันธุรกิจและองค์การหลายประเภทนิยมนำ มินิคอมพิวเตอร์มา ใช้ในการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า เช่น การจองห้องพักของโรงแรม การทำงานด้านบัญชีขององค์การธุรกิจ เป็นต้น เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (server computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์ เครือข่ายซึ่งใช้ในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น แฟ้มข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( เช่น เครื่องพิมพ์แลอุปกรณ์อื่น ๆ )
4.ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีผู้นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด ส่งผลให้การพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีลักษณะและรูปแบบ ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ( desktop computer ) คอมพิวเตอร์พกพา ( portable computer ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


5.คอมพิวเตอร์แบบฝัง (embedded computer ) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ฝังในอุปกรณ์ต่าง ๆ นิยมนำมาใช้ทำงาน เฉพาะด้าน พิจารณาจากภายนอกจะไม่เห็นว่าเป็นคอมพิวเตอร์แต่จะ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานบางอย่างของอุปกรณ์นั้นๆ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ เช่น เครื่องเล่นเกม ระบบเติมน้ำมันอัตโนมัติ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ที่มาhttp://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0002.html
2.คอมพิวเตอร์แบบฝังคืออะไร
ตอบ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ฝังในอุปกรณ์ต่าง ๆ นิยมนำมาใช้ทำงาน เฉพาะด้าน พิจารณาจากภายนอกจะไม่เห็นว่าเป็นคอมพิวเตอร์แต่จะ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานบางอย่างของอุปกรณ์นั้นๆ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ เช่น เครื่องเล่นเกม ระบบเติมน้ำมันอัตโนมัติ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น


ที่มาhttp://www.nectec.or.th/courseware/computer/comp-using/0002.html
3.ข้อมูลสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ ข้อมูล คือ ข้อมูลดิบที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ
สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้จากการทำข้อมูลไปประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มา จากการlectureในห้อง
4.VLSI คืออะไร สำคัญต่อคอมพวเตอร์อย่างไร
ตอบ VLSIความหมายย่อมาจาก very large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงมาก) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไป กว่านั้น เรียกว่า ULSI ( ultra large scale integraton หรือวงจรรวมความจุสูงยิ่ง) ที่มาhttp://guru.sanook.com/search/VLSI
5.นิสิตใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง
ตอบ 1. สืบค้นหาข้อมูล เพื่อทำการบ้าน
2. ดูข่าวสาร และเทคโนโลยีเพื่อประดับความรู้
3. ฟังเพลง ดูหนัง บันเทิง
4. เล่นเกมส์
5. ติดต่องาน
THE END

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เอชพีแนะนำเครื่องเลเซอร์เจ็ต
รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ฮิลเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอชพี ประกาศแนะนำเครื่องพิมพ์ HP LaserJet M1120 MFP Series ที่มาพร้อมราคาสุดประหยัดและได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบพิมพ์เร็วและความเร็วในการถ่ายเอกสารถึง 20 หน้าต่อนาที รวมทั้งความเร็วในการสแกนถึง 12 หน้าต่อนาที ง่ายต่อการใช้งานด้วยแผงควบคุม การทำงานและหน้าจอแสดงผลเป็นภาษาไทย และด้วยการพิมพ์ระบบ host-based ที่มีประสิทธิภาพ ตัวไดรฟเวอร์จะพิมพ์งานโดยใช้ระบบการจัดการและหน่วยความจำจากคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์แทนที่จะใช้หน่วยความจำในตัวเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ โดดเด่นด้วยความสามารถในการส่งเสริมประสิทธิผลการทำงาน ที่มีเฉพาะในอุปกรณ์เลเซอร์เจ็ทของเอชพีสำหรับการทำงานแบบกลุ่มและการทำงานในระดับแผนกหรือหน่วยงาน รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ส่วน HP LaserJet M1522 Series เครื่องพิมพ์คุณสมบัติรอบด้านที่มอบประสบการณ์การพิมพ์ชั้นสูงแบบของ HP LaserJet รวบรวมการทำงานทั้งการพิมพ์ แฟกซ์ สแกน และการถ่ายเอกสารแบบ productivity-boosting ไว้ในเครื่องเดียวกันในราคาประหยัด นอกจากนี้ ยังมีระบบฟีดเอกสารแบบอัตโนมัติ การทำงานแบบเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและการส่งแฟกซ์อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบพิมพ์เร็วและถ่ายเอกสารด้วยความเร็วสูงถึง 24 หน้าต่อนาที พร้อมถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติจำนวน 50 แผ่น ถาดออกจำนวน 125 แผ่น ถาดเข้าหลักจำนวน 10 แผ่น และถาดเข้าเอนกประสงค์จำนวน 250 แผ่น และส่งแฟกซ์ได้อย่างคมชัดด้วยความเร็วถึง 33.6 กิโลไบท์ต่อวินาที (kbps) ทั้งนี้ ราคาและการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ HP LaserJet M1120 MFP Series จัดจำหน่ายในราคาเพียง 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HP Contact Center โทรศัพท์ 0-2353-9000 ต่อ 1
ข่าวจาก : ไทยรัฐวันที่ : 9 มิถุนายน 2551 เวลา 13:01 น.

ชมโฉม Aspire one โน้ตบุ๊กจิ๋วราคาประหยัดจากเอเซอร์ใน Computex
โดย ผู้จัดการออนไลน์


4 มิถุนายน 2551 07:58 น.

ปีที่แล้ว EeePC โน้ตบุ๊กจิ๋วราคาประหยัดของ Asus ใช้งาน Computex เป็นเวทีเปิดตัวจนกลายเป็นกระแสร้อนแรงข้ามโลก มาปีนี้ Acer ไม่รอช้า ส่ง Aspire one โน้ตบุ๊กจิ๋วราคาประหยัดน้องใหม่มาโชว์ตัวในงานนี้เช่นกัน กำหนดเปิดตลาดปลายเดือนมิถุนายนนี้ Aspire one นั้นใช้ขุมพลังจากชิปตระกูล Atom ของอินเทล หน้าจอ 8.9 นิ้วความละเอียดจอ 1024 x 600 พิกเซล สามารถรันได้ทั้งระบบปฏิบัติการ XP หรือ Linux รองรับไว-ไฟมาตรฐาน 802.11b/g สามารถใช้หน่วยความจำ SSD 8GB หรือฮาร์ดไดร์ฟ 2.5 นิ้วความจุ 80GB ได้ สามารถปรับแบตเตอรี่เป็น 6 เซลได้ รองรับ WiMax ด้วย Aspire one คาดว่าจะเปิดตลาดสหรัฐฯในเดือนกันยายนด้วยราคา 399 เหรียญ แต่จะมาพร้อมแบตเตอรี่ 2200mAh 3 เซล สำหรับงาน Computex นั้นเป็นมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไอทีขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในไทเป ไต้หวัน กำหนดจัดงานคือ 3-7 มิถุนายน คาดว่าจะมีบริษัทร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,700 บริษัท ผู้เข้าร่วมงานกว่า 35,000 คน

Company Related

Links :
Computex2008